Ochrana osobných údajov

V súvislosti s odoslaním formulára na webstránke www.pinkcakery.sk prevádzkovanej spoločnosťou SWEET Group, s.r.o. , Romanova 44, 851 02 Bratislava poskytujete prevádzkovateľovi svoje meno a priezvisko, mailovú adresu, prípadne aj číslo telefónu. Osobné údaje sú prevádzkovateľovi poskytované dobrovoľne za účelom ďalšej komunikácie s prevádzkovateľom.

Zaškrtnutím príslušného políčka na www.pinkcakery.sk dávate písomný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov po dobu trvania komunikácie s prevádzkovateľom. Po splnení účelu spracúvania osobných údajov spoločnosť tieto údaje bezodkladne a nenávratne zlikviduje.

Na základe písomnej žiadosti máte právo od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti v rozsahu osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu dotknutej osoby.

Na základe bezplatnej písomnej žiadosti máte právo u prevádzkovateľova namietať voči:
1. spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2. využívaniu mena, priezviska a mailovej adresy na účely priameho marketingu.
Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, máte právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že Vaša námietka je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie ste namietali, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej máte právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre Vás právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Máte právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný Vašej žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Vás prevádzkovateľ bude informovať, toto právo nemáte iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie vašich oprávnených záujmov alebo v iných prípadoch výslovne upravených právnymi predpismi.

Pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Svojím súhlasom tiež vyhlasujete, že sú Vám známe Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä:
1. poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné,
2. svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa,
3. máte právo požadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v súlade s § 28 zákona,
4. máte právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
5. máte právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
6. máte právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Menu