Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.pinkcakery.sk. Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmito Obchodnými podmienkami, preto si ich prosím pozorne prečítajte.

Tieto Obchodné podmienky sú v súlade so zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.pinkcakery.sk (ďalej len „predávajúci“) je:
SWEET Group, s.r.o.
Romanova 44
851 02  Bratislava
IČO: 50 699 768
DIČ: 2120428772

Účelom týchto Obchodných podmienok je vymedziť vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu www.pinkcakery.sk

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky prijaté cez internetový obchod www.pinkcakery.sk sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
V prípade produktu s individuálnym dizajnom je pravdepodobnosť zmeny či doplnenia objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci v takom prípade zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená až následným potvrdením kupujúceho.

3. Informácie o cenách tovaru

Informácie o produktoch vrátane cien sú uvedené pri jednotlivých produktoch v internetovom obchode www.pinkcakery.sk. Ceny produktov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Pri produktoch s možnosťou individuálneho dizajnu nie je cena konečná. Kupujúci je o tom informovaný ešte pred pridaním produktu do košíka „Uvedená cena sa môže zmeniť na základe vašich individuálnych požiadaviek. Zaktualizovaná cena bude upresnená pri potvrdení objednávky.“ Predávajúci si preto vyhradzuje právo na zmenu cien. Platí cena produktu, ktorá je uvedená v e-maili, ktorým je objednávka potvrdená.

4. Platobné podmienky

Platbu za objednané produkty môže kupujúci realizovať týmito spôsobmi:
v hotovosti pri osobnom odbere v prípade objednávok do 70€
– pri objednávkach nad 70€ je potrebná platba vopred prevodom (faktúra je vystavená po potvrdení objednávky)
– pri objednávkach nad 150€ je možnosť si platbu rozdeliť na ZÁLOHU 50% z ceny objednávky prevodom + DOPLATOK v hotovosti alebo prevodom (podľa dohody).

Platba pri osobnom odbere je možná len V HOTOVOSTI, nie je možná platba kartou.
Pri platbe v hotovosti je kupujúcemu vystavený daňový doklad – pokladničný blok z VRP. Pri platbe prevodom je kupujúcemu vystavená faktúra – daňový doklad.

Predávajúci nie je platcom DPH.

5. Dodacie podmienky

Objednané produkty je možné dodať nasledovne:
– vopred ohláseným osobným odberom na adrese prevádzky Ambroseho 15/17, Bratislava – Petržalka počas otváracích hodín piatok 17:00 – 19:00hod, sobota 8:00 – 10:00hod
dovoz na určenú adresu a vopred dohodnutý čas. Cena dovozu je 0,6€/km, min. 20€.

6. Záruka a reklamácie

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar nemá vady. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar riadne skontrolovať. Poškodenie produktov z internetového obchodu www.pinkcakery.sk po ich prevzatí, poškodenie pri preprave (ak ju nezabezpečuje predávajúci), alebo poškodenie v dôsledku nedodržania pokynov na skladovanie nemôže byť predmetom reklamácie. Predmetom reklamácie tiež nemôže byť menší počet nakrájaných porcií z torty, nakoľko veľkosť odkrojeného rezu je na zvážení kupujúceho (v objednávke je uvedený presný rozmer torty, počet porcií je len orientačný). Rovnako nemôže byť predmetom reklamácie chuť, nakoľko ide o subjektívny pocit.

Všetky produkty z internetového obchodu www.pinkcakery.sk majú na obale uvedenú dobu, po ktorú je možné produkt použiť (záruka za akosť) pri dodržaní pokynov na skladovanie. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že produkt bude po uvedenú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo, že si zachová obvyklé vlastnosti.
V prípade nedodržania správnej akosti má kupujúci právo požiadať:
– výmenu za nový produkt,
– opravu produktu,
– primeranú zľavu z kúpnej ceny,
– odstúpiť od zmluvy.

Toto právo kupujúceho sa neuplatňuje vtedy, ak si vadu na tovare spôsobil kupujúci napríklad nesprávnou manipuláciou či nedodržaním pokynov na skladovanie.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak má tovar podstatnú vadu. Vadu treba vytknúť bez zbytočného odkladu od jej zistenia, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na odstúpenie od zmluvy zanikne. Pre odstúpenie od zmluvy je potrebné zachovať minimálne 75% pôvodného objemu produktu.
Spôsob reklamácie:
– osobne na prevádzke

7. Vrátenie tovaru – Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní.

Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
– predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od zmluvy zašle kupujúci na emailovú adresu predávajúceho. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie formulára.

Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci mu vráti bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom.

Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci odovzdá alebo doručí vrátený tovar.

Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený. A ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

8. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ( ďalej len „ ARS“) subjektu ARS, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa doručenia jej odoslania.

Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.  Subjektom ARS pre spory s predávajúcim eshopu je Slovenská obchodná inšpekcia prípadné iný orgán ARS zapísaný v zozname ministerstva. Zoznam orgánov ARS je dostupný na TU:

Návrh musí obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh môže spotrebiteľ podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ použiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjekt ARS môže odmietnuť návrh  vtedy, ak bol podaný návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal. Taktiež môže odmietnuť v prípade, že spotrebiteľ sa pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim alebo v prípade ak hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh aj vtedy, ak sa návrh týka veci, ktorou sa už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by bolo vzhľadom na všetky okolnosti zjavne neúčinné. Ak je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, subjekt ARS môže takýto návrh odmietnuť. V prípade, že subjekt ARS odmietne návrh spotrebiteľa, v takom prípade mu to bezodkladne oznámi aj s odôvodnením odmietnutia návrhu.

ARS sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 subjektu ARS.

Strany sporu sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť subjektu ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá so strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

9. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú predávajúcemu zverené, nebudú bez súhlasu kupujúceho podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o ich zmenu / zmazanie e-mailom. Svoje údaje môže takisto meniť v nastaveniach svojho účtu.

Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov TU.

10. Záverečné ustanovenia

Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, fotkám, loga, grafík a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Odoslaním objednávky internetového obchodu www.pinkcakery.sk kupujúci akceptuje všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať.


Tieto Obchodné podmienky platia od 1.6.2020

Menu