Zásady ochrany osobných údajov

Vážim si Vaše súkromie a pri mojej činnosti kladiem veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Pri akomkoľvek používaní Vašich osobných údajov dodržiavam príslušné všeobecne záväzné právne predpisy. Získavam a používam iba také Vaše osobné údaje, ktoré skutočne potrebujem a používam ich výlučne z oprávnených dôvodov, ktoré môžete očakávať alebo Vám vysvetlím v týchto Zásadách ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov “).

1. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je: SWEET Group, s.r.o. IČO: 50699768 so sídlom: Romanova 44, 851 02 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
názov a adresa prevádzky: Pink Cakery, Ambroseho 15/17, 851 02 Bratislava
kontaktná osoba: Zuzana Stoláriková
email: info@pinkcakery.sk
telefón: 0910329215

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

2. Dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
3. Zhromažďované osobné údaje
Spôsob získania osobných údajov Kategórie získavaných osobných údajov

 

Registrácia pre e-shop www.pinkcakery.sk v prípade, ak sa rozhodnete vytvoriť používateľský účet. Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, fakturačná adresa (ak sú odlišné od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa,

informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili),

Vaše prihlasovacie údaje (používateľské meno)

 

Nákup prostredníctvom e-shopu www.pinkcakery.sk

V e-shope www.pinkcakery.sk môžete nakupovať aj bez registrácie, avšak Vaše osobné údaje potrebujem, pre vybavenie Vašej objednávky.

Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, fakturačná adresa (ak sú odlišné od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa,

informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili)

 

Registrácia pre odber newslettra

Na základe Vašej požiadavky a súhlasu Vás môžem informovať o pripravovaných sezónnych ponukách, novinkách z mojej výrobne, o rôznych akciách a zľavách aj bez toho, aby ste sa predtým registrovali v e-shope www.pinkcakery.sk

 

Vaša e-mailová adresa

 

Prehliadanie webových stránok www.pinkcakery.sk

 

Informácie o Vašom online správaní počas prehliadania webových stránok www.pinkcakery.sk a informácie o tom, že ste klikli na jednu z reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných subjektov).

Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby www.pinkcakery.sk (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na www.pinkcakery.sk stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení)

 

Osobný odber objednávky v prevádzke na Ambroseho 15/17 v Bratislave.

 

V prevádzke Pink Cakery sa nachádza kamerový systém, ktorý monitoruje Váš pohyb, správanie a Vaše iné prejavy, keď sa nachádzate, či zdržujete v prevádzke, a tieto Vaše osobné údaje zaznamenáva. Takýmto spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú spôsobilé Vás identifikovať a odlíšiť od ostatných osôb, najmä Vašu tvár. Záznam z kamerového systému je v ňom uložený spolu s dátumom a časom Vašej návštevy.

 

 4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade, ak nemáte záujem registrovať sa v e-shope www.pinkcakery.sk, ale zároveň sa prihlásite na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás informujem o pripravovaných sezónnych ponukách, novinkách z mojej výrobne, o rôznych akciách a zľavách, spracúvam Vaše osobné údaje výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu s takým spracúvaním.

Predtým ako sa prihlásite na odber newslettra sa Vás opýtam, či súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel. Svoje rozhodnutie ohľadom zasielania newslettra máte právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, a to online prostredníctvom webstránky www.pinkcakery.sk, alebo kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý nájdete v každom e-maile s newslettrom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

5. Poskytnutie osobných údajov

Nie ste povinný poskytnúť Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodnej alebo inej činnosti (napríklad uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu www.pinkcakery.sk). V prípade, ak niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, kúpnu zmluvu uzatvoriť. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie alebo na plnenie zmluvy.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo prevádzkovateľa. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

7. Príjemcovia osobných údajov

Niektoré Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté subjektom, ktoré poskytujú služby pre www.pinkcakery.sk. Od všetkých poskytovateľov služieb je striktne vyžadované, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľané sú iba tie osobné údaje, ktoré poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie ich služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré pre www.pinkcakery.sk poskytujú nasledovné služby:

 • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry)
 • poskytovanie služieb webhostingu,
 • poskytovanie služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou webstránok,
 • spracovanie platieb v rámci e-shopu,
 • doručovateľské a kuriérske služby,
 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú priamy marketing a v našom mene rozosielajú elektronickú komunikáciu vrátane newslettrov našej spoločnosti,
 • služby vedenia účtovníctva,
 • služby súvisiace s vymáhaním pohľadávok,
 • právne služby,
 • spoločnosti, ktoré prevádzkujú priemyselné kamery v našom showroome či vykonávajú ich údržbu.

Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými www.pinkcakery.sk spolupracuje, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v mene www.pinkcakery.sk poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na produkty a služby www.pinkcakery.sk. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Google, Facebook, Instagram, Pinterest.

Niektoré Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov www.pinkcakery.sk, alebo tretích osôb.

8. Vaše práva

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 • máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť;
 • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;
 • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo na prístup k osobným údajom

Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Zásadách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu.

Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode „Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov“ týchto Zásad ochrany osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode „Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov“ týchto Zásad ochrany osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:

 • je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;
 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

Ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, ste oprávnený uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním zástupcu www.pinkcakery.sk uvedeného v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka:  http://www.dataprotection.gov.sk/.

Vaša žiadosť môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

9. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

10. Cookies a ďalšie softvérové funkcie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže prevádzkovateľ ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.).

Internetový obchod prevádzkovateľa používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely.

Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Prevádzkovateľ môže pre skvalitnenie svojich služieb zhromažďovať aj niektoré ďalšie údaje, ktoré môžu byť považované za bežné osobné údaje návštevníka, ako napríklad údaje o prehliadači, IP adresa, typ zariadenia a pod. Tieto údaje môžu byť využívané napríklad na štatistické účely o návštevnosti internetového obchodu, nákupoch či efektívnosti reklamy. Takéto údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, ktoré ich spracúvajú výlučne pre potreby prevádzkovateľa a nebudú zverejnené. Údaje môžu byť prenášané do tretích krajín, ak sú spracúvané v systémoch ako je napríklad Google Analytics a obdobné služby.

11. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového obchodu www.pinkcakery.sk potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady ochrany osobných údajov zmeniť alebo doplniť. Takáto zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Menu